Technické aktuality:

24.5.2019

V sekci software byly doplněny aplikace pro programování nové řady zesilovačů ALCAD CAD-704

 

26.6.2018

Ke stažení je nová verze programu ASP (2.21). Najdete ji po přihlášení v sekci Technická podpora/Software, firmware.

 

8.11.2017

Nová verze firmware pro H30 FLEX (1.23)

 

8.9.2017

Nová verze firmware pro TT-411 (2.10)


8.9.2017
Nová verze firmware pro TT-211 (1.21)


11.4.2017

Nová verze software ALCAD SYSTEM PROGRAMMER (2.17)


12.10.2016
Na serveru parabola.cz vyšla recenze měřicího přístroje
ALCAD FSM-640


10.10.2016

Informace k ukončování SD vysílání programů ze satelitu Astra 23,5° ve vztahu k transmodulátorům


4.5.2016
Doplněná tabulka napájecích zdrojů

14.4.2016
Aktualizace firmware pro TT-411 - verze 2.05


1.2.2016
Popis zablokování zvukových stop pro TT-211


10.1.2016
Aktualizace firmware pro TT-211 - verze 1.13c


7.1.2016
Aktualizace firmware pro PS-011 - verze 1.20
 

Novinky

měření signálu

Jaké požadavky musí splňovat měřicí přístroj?

Měřicí přístroj pro instalace individuálních a společných televizních antén musí být schopen provádět měření a analýzu kvality digitálních signálů DVB-T a DVB-S/S2. Pro měření v STA a TKR je obvykle nutné také měření analogových signálů a pro televizní kabelové rozvody pracující se signálem DVB-C platí požadavek na měření signálů s modulací QAM a měření v pásmu zpětného směru (od 5 MHz). 

V případě digitálního signálu standardu DVB-T musí přístroj umět měřit  hodnotu úrovně (výkon digitálního kanálu) a C/N. Hodnoty úrovně a C/N však informují pouze o vysokofrekvenčních vlastnostech signálu ale neříkají nic o kvalitě signálu po stránce obsahové. To znamená, že vyhovující hodnoty těchto parametrů nezaručují, že je digitální informace v signálu obsažená a čitelná. Proto je důležitým měřeným parametrem poměr chybně přenesených bitů ku počtu všech přenesených bitů za jednotku času. Tento poměr se nazývá BER (Bit Error Ratio neboli chybovost). Měření poměru BER lze provést ve dvou bodech demodulačního řetězce. 1. těsně před konvolučním korektorem chyb, kde je uváděna hodnota C-BER, 2. těsně za tímto prvním korektorem, kde je uváděna hodnota V-BER (post Viterbi BER). Profesionální měřicí přístroje musí být vybaveny měřením BER v obou bodech ale pro praktické účely je nejdůležitější C-BER. Některé z levnějších přístrojů BER ve skutečnosti neměří ale pouze vypočítávají na základě hodnoty úrovně a C/N. Tento výpočet však nelze považovat za plnohodnotné měření BER a jeho výsledek je nutné vnímat pouze jako orientační.

Dalším důležitým parametrem digitálního signálu je hodnota MER (modulační chybový poměr). MER se vypočítá jako poměr součtu čtverců amplitud ideálních symbolových vektorů k součtu čtverců amplitud chybových symbolových vektorů a vyjadřuje se jako výkonová hodnota v dB. MER je ovlivněn všemi rušivými vlivy působícími na signál a vyjadřuje tedy celkově kvalitu digitálního signálu.

Pomocným měřeným parametrem je RU registr (Reed Solomon Uncorrected). Jedná se o čítač neopravených chyb po opravné metodě Reed Solomon v libovolném časovém úseku. Parametr RU nám dává představu o kvalitě signálu během dlouhé doby. Pro vyhledání závad vznikajících především na aktivních prvcích je vhodné, umí-li přístroj zobrazit konstelační (stavový) diagram.

Existují případy, kdy se signál jeví být bezvadným (úroveň je vyhovující, chybovost minimální), a přesto mají některé televizory nebo set-top boxy problém s jeho zpracováním. Tento případ způsobuje jev zvaný pre-echo, který vzniká v lokalitách, ve kterých je signál vysílán v rámci jednofrekvenční sítě (SFN). Jev nastane tehdy, když silnější signál ze vzdálenějšího vysílače přichází na vstup tuneru později, než slabší signál z bližšího vysílače. Jediným řešením tohoto problému je použití vhodné antény (s úzkou charakteristikou) a její správně nasměrování. Aby bylo možné tento jev analyzovat (a anténu správně nasměrovat) musí být měřicí přístroj vybaven tzv. echo-analýzou, která v grafické formě zobrazuje úroveň a časový odstup jednotlivých signálů jednofrekvenční sítě a nebo jejich odrazů.

Vhodným doplňkem je zobrazení konstelačního diagramu DVB signálu. 

V případě měření digitálního satelitního signálu DVB-S a DVB-S2 je v běžné praxi postačující měření úrovně, C/N a BER. Přístroj musí umět generovat příkazy DiSEqC, být schopen identifikovat měřenou satelitní pozici a nebo být vybaven dekodérem NIT příp. MPEG.

Pro měření analogového signálu je základem měření úrovně nosné frekvence obrazu, poměru mezi užitečným signálem  a šumovým pozadím (C/N) a poměru mezi úrovní nosné obrazu a nosných frekvencí zvuku (V/A). V pozemním TV pásmu je pro vizuální posouzení kvality signálu (s ohledem na odrazy a jiná rušení) stále důležitá možnost zobrazení analogového TV obrazu. Pro kontrolu správného nastavení aktivních prvků rozvodu je vhodným indikátorem společné zobrazení synchronizačního pulsu a obrazu.

Nezbytnou  součástí výbavy měřicího přístroje je spektrální analýza. Zobrazení spektra dává uživateli přístroje okamžitý přehled o stavu všech signálů a proto je velmi důležité a pro větší instalace nepostradatelné a nenahraditelné. Měřicí přístroj musí umět zobrazit jak spektrum celého TV nebo SAT pásma tak jeho vybrané části (funkce SPAN). Pokročilejší přístroje umožňují nastavení šířky pásma, rychlosti vzorkování a vertikálního rozlišení a umí pracovat s více nezávislými značkami. Výhodou je umí-li přístroj zobrazení spektra v reálném čase.

Měřicí přístroj musí obsahovat spoustu dalších pomocných funkcí jako je například datalogger (automatická měření s uložením výsledků do vnitřní paměti přístroje), programové předvolby, řízení napájení do vstupu včetně generování 22 kHz a příkazů DiSEqC, zobrazení teletextu, automatické vyhledávání kanálů atd.

Z praktických důvodů je důležité, aby přístroj nebyl příliš velký, měl nízkou hmotnost a byl schopen dostatečně dlouho pracovat na baterie. 

K veškerému měření na rozvodech TV/FM/SAT jsou určeny komplexní měřicí přístroje, které dodáváme od renomovaných výrobců TELEVES, ALCAD a UNAOHM.

Srovnání jednotlivých typů komplexních měřicích přístrojů najdete zde.

Pro jednodušší instalace (především nastavení antén) lze použít přístroje pro základní měření DVB-T nebo DVB-S/S2.