Technické aktuality:

24.5.2019

V sekci software byly doplněny aplikace pro programování nové řady zesilovačů ALCAD CAD-704

 

26.6.2018

Ke stažení je nová verze programu ASP (2.21). Najdete ji po přihlášení v sekci Technická podpora/Software, firmware.

 

8.11.2017

Nová verze firmware pro H30 FLEX (1.23)

 

8.9.2017

Nová verze firmware pro TT-411 (2.10)


8.9.2017
Nová verze firmware pro TT-211 (1.21)


11.4.2017

Nová verze software ALCAD SYSTEM PROGRAMMER (2.17)


12.10.2016
Na serveru parabola.cz vyšla recenze měřicího přístroje
ALCAD FSM-640


10.10.2016

Informace k ukončování SD vysílání programů ze satelitu Astra 23,5° ve vztahu k transmodulátorům


4.5.2016
Doplněná tabulka napájecích zdrojů

14.4.2016
Aktualizace firmware pro TT-411 - verze 2.05


1.2.2016
Popis zablokování zvukových stop pro TT-211


10.1.2016
Aktualizace firmware pro TT-211 - verze 1.13c


7.1.2016
Aktualizace firmware pro PS-011 - verze 1.20
 

Novinky

Reklamace zboží

REKLAMAČNÍ ŘÁD


I.    Servis firmy ANTECH spol. s r.o. (dále "servis") se zabývá předprodejními, záručními a pozáručními opravami zařízení současně nebo dříve dodávaných firmou ANTECH spol. s r.o.. Jedná se o vysokofrekvenční zařízení výrobců ALCAD (Španělsko), IKUSI (Španělsko), TELEVES (Španělsko), TONER (Velká Británie), MACAB (Švédsko), měřící techniku UNAOHM (Itálie), TELEVES (Španělsko) a výrobky ANTECH (Česká republika).

II.    Servis přijímá zakázky na adrese firmy ANTECH spol. s r.o. nebo poštovními a dopravními službami, které zajistí dopravu na tuto adresu. Při předání zařízení do servisu je třeba přiložit nabývací doklad (fakturu, účtenku nebo záruční list). V objednávce opravy je nezbytné uvést následující údaje:

                                                       - název (jméno) a přesná adresa objednavatele opravy
                                                       - kontaktní osoba včetně telefonního čísla nebo e-mailu
                                                       - přesné označení zařízení, má-li zařízení výrobní číslo, musí být uvedeno
                                                       - podrobný popis projevů závady
                                                       - typ opravy (záruční / pozáruční / předprodejní)

ZDE je k dispozici formulář pro objednávku opravy. Nebude-li objednávka řádně vyplněna, není možné zařízení přijmout do opravy. V případě záruční opravy musí být přiložen nabývací doklad (faktura, prodejka, záruční list), dokládající nárok na záruční opravu.

III.    U záručních i pozáručních oprav zajišťuje dopravu do servisu zákazník. Dopravu zpět zajišťuje servis, opravy jsou zasílány Českou poštou - službou „Obchodní balík“. U pozáručních oprav je tato doprava účtována podle platného ceníku.

IV.    Pracovní doba servisu je od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00. Telefonní číslo servisu je 519 374 090, e-mail servis@antech.cz

V.    Termín opravy je při osobním předání uveden na objednávce opravy. Pokud je zařízení do servisu zasláno poštou nebo dopravní službou, sdělí servis termín opravy na vyžádání písemně, faxem nebo e-mailem. Termín může být prodloužen o dobu potřebnou k zajištění náhradních dílů, příp. o dobu dopravy k výrobci.

VI.    Záruční opravy budou provedeny zdarma a v nejkratším možném termínu. Záruční podmínky jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách. Součástí objednávky záruční opravy musí být vždy nabývací doklad (faktura, účtenka). V některých případech mohou být záruční opravy provedeny u výrobce.

Firma Antech spol. s r.o. neodpovídá za vady zboží, které vznikly jako důsledek běžného opotřebování zboží, nedodržením návodu k použití, neodborného zásahu do zboží, poškození zboží zaviněné úmyslně i z nedbalosti, použití zboží v podmínkách nebo způsobem, které jsou nepřiměřené k povaze a určení zboží, připojením nevhodného napětí, poškození zboží živelnými pohromami nebo jinými přírodními faktory, poškození zboží použitím nevhodných doplňků nebo pokud bylo zboží poškozeno jakkoliv jinak a toto poškození nemohlo prokazatelně vzniknout řádným užíváním zboží.

Bude-li během opravy shledáno, že opravu nelze uskutečnit jako záruční, bude objednavatel informován o odhadované ceně a termínu opravy.

VII.    Cena pozáručních oprav se odvíjí od ceníku oprav. Na vyžádání sdělí servis předběžnou cenu písemně, faxem nebo e-mailem. V případě překročení předběžné ceny o více než 10 % je servis povinen oznámit to zákazníkovi předem a zákazník má v takovém případě právo opravu za zvýšenou cenu odmítnout. V některých případech mohou být pozáruční opravy provedeny u výrobce.

VIII.    Záruční doba na opravy je 3 měsíce. Tato záruční doba se vztahuje na náhradní díly použité k opravě a na provedené práce. Zákazník musí předložit servisní zakázkový list, na přístroji nesmí být známky vnějšího poškození, poškození atmosférickou elektřinou, zatékající nebo kondenzující vodou, neodborným zásahem nebo zásahem jiného servisu. Pokud je v servisním zakázkovém listu uvedeno použití plomby, musí být tato nepoškozena. Není-li možné reklamovanou závadu odstranit, má zákazník právo na zrušení zakázky nebo části zakázky a vrácení příslušné zaplacené částky. Pokud bude reklamace shledána jako neoprávněná, má servis nárok na úhradu celé částky za opětovnou opravu. Místem vyřízení reklamace je vždy adresa servisu.

REKLAMAČNÍ ŘÁD KE STAŽENÍ_pdf